TIẾNG CHUÔNG

Nguyễn Hoài Phương

 

 
 

 

                                                                                     


Rất to... và... rất vang..., to đến đinh
tai nhức óc và vang rất xa là
tiếng chuông của một hay bao nhiêu nơi
thờ tự lễ bái nào đó trong số

rất nhiều nhà thờ, rất nhiều giáo đường,
rất nhiều nhà nguyện, rất nhiều đền chùa
miếu mạo xung quanh tôi mà tôi không
thể nào xác định nổi, là tiếng chuông

vẫn thình lình vang lên chẳng có quy
luật nào, có thể vào đúng nửa đêm
nhưng cũng có thể vào trước nửa đêm
hay sau nửa đêm, có thể vào lúc

gần sáng, lúc rạng sáng hay lúc đã
sáng bạch, có thể vào trưa, vào chiều,
vào tối, vào ngày, vào đêm..., vào bất
cứ lúc nào bất ngờ nhất, để rồi

lúc nào tôi cũng phải vừa lắng tai
nghe vừa phân vân, không biết chuông chiều
hay chuông sáng, chuông ngày hay chuông đêm,
không biết chuông gì vào chuông gì, vì

hồi chuông nào cũng giống hồi chuông nào,
hồi chuông nào thì cũng bing boong..., binh
boong... hồi chuông nào thì cũng rất dài...,
rất dài..., hồi chuông nào thì cũng rất

to và vang rất xa... rất xa..., hồi
chuông nào cũng thình lình, cũng đột ngột
vang lên vào bất cứ lúc nào, không
phân biệt ngày, không phân biệt đêm, không

phân biệt sáng trưa chiều tối, bất cứ
lúc nào cũng có thể thình lình vang
lên, có thể đột ngột vang lên những
tiếng rất to, rất vang để rồi tôi

bất cứ lúc nào, không phân biệt là
ngày hay là đêm, không phân biệt là
sáng, là trưa hay là chiều là tối,
bất cứ lúc nào, không phân biệt là

ngủ hay thức, bất cứ lúc nào, không
phân biệt là mơ hay tỉnh vẫn có
thể nghe thấy để rồi vẫn không thể
phân biệt được lúc nào vào lúc nào,

bất cứ lúc nào cũng có thể nghe
thấy những tiếng chuông rất to, rất vang,
to đến đinh tai nhức óc và
vang thì rất xa..., rất xa... kể cả

khi những tiếng chuông dồn dập, chồng chất
lên những tiếng chuông và cứ thế..., cứ
thế..., kể cả khi chẳng có tiếng chuông nào,
cả khi trước sau… sau trước… không còn ai...

Tháng Bảy 2008

 

 

Last modified on 07/05/2008 6:00 PM © 2004 2008 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC