THẤY …

Nguyễn Hoài Phương

 

 
 


 


mm

 

Giờ thì lúc nào tôi cũng
thấy em, cả những khi chẳng
mơ gì thì tôi vẫn thấy
em, như ngày thấy đêm, đêm
thấy ngày, như ngày là ngày,
đêm là đêm hay như đêm
là ngày, ngày là đêm, ngày
đêm như thế nào tôi cũng
chẳng biết nữa, chỉ biết là
em luôn luôn hiện diện cả
trong và cả ngoài những giấc
mơ tôi, cả những khi tôi
mơ và vả những khi tôi
không mơ, cả ngày và đêm
và cứ thế cho đến khi hết
cả ngày, hết cả đêm, hết
cả thời gian thì tôi vẫn
chưa hết thấy em...

 

 

Last modified on 12/08/2011 - 8:30 AM © 2004 -2011 www.thotanhinhthuc.org.
HOME