NHỮNG NGÔI NHÀ

Nguyễn Hoài Phương

 

 
 

 

                                                                                     Những ngôi nhà của mười năm trước
không còn nữa ... Như cũng không còn
nữa những ngôi nhà của năm năm
trước, như những ngôi nhà của một

hai năm trước, những ngôi nhà của
một hai tháng, một hai ngày trước ...
Những ngôi nhà của thời gian trước
đã trở thành quá khứ, trở thành

dĩ vãng. Nhưng khác với những ngôi
nhà của quá khứ khác là chúng
không còn tồn tại hay chỉ còn
tồn tại trong trí nhớ của một

số người. Chúng trở thành những ngôi
nhà của dĩ vãng vì chúng không
ở trong quy hoạch, trong suy nghĩ,
trong ý thích ích kỷ của một

số người, của những người đã phá
chúng đi để làm vào đấy những
ngôi nhà khác rồi lại phá những
ngôi nhà khác ấy đi để làm

những ngôi nhà khác nữa... Để cứ
thế.... cứ thế... những ngôi nhà mới
mọc lên thay thế cho những ngôi
nhà cũ để những ngôi nhà cũ

cũng cứ thế mà theo nhau dần
dần đi vào ký ức ...

Tháng 1 / 2010

 

 
 

Last modified on 01/11/2008 6:00 PM © 2004 2009 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC