HỒ TÂY

Nguyễn Hoài Phương

 

 
 

 

                                                                                     

                    

                     


Hồ Tây chiều thu ... Hồ Tây chiều
đông, chiều hè, chiều xuân ... Hay hồ
Tây chiều nào thì cũng vẫn vô
nghĩa như nhau ... Vô nghĩa như hồ

Đông Ba, hồ Bắc cạn, Hồ Nam
Cường ... Như hồ Đại Nải, hồ Thác
Bà, hồ Hòa Bình, hồ Sơn La ...
Như bất kỳ hồ nào, Hồ Chí

Trung, Hồ Chí Dũng, Hồ Chí Kiên,
Hồ Chí Cường, Hồ Chí Trường, Hồ
Chí Kỳ, Hồ Chí Quyết, Hồ Chí
Thắng, Hồ Chí Minh, Hồ Thị Hồ,

Hồ Thị Hào, Hồ Thị Nấu, Hồ
Thị Ninh, Hồ Thị Xào, Hồ Thị
Lợn, Hồ Thị Bò, Hồ Thị Gà
Hồ Thị Cá, Hồ Thị Tôm, Hồ

Thị Cua, Hồ Thị Thính, Hồ Thị
Mẻ, Hồ Thị Mắm, Hồ Thị Muối,
Hồ Thị Mỡ, Hồ Thị Bột Ngọt,
Hồ Thị Đường, Hồ Thị Phố, Hồ

Thị Phường, Hồ Thị Quận, Hồ Thị
Sở, Hồ Thị Ban, Hồ Thị Ngành,
Hồ Thị Nghề, Hồ Thị Nghè ...

Tháng Tư 2007

 
 

Last modified on 03/27/2010 6:00 PM © 2004 2010 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC