ĐŨA

Nguyễn Hoài Phương

 

 
 

 

                                                                                     



Vẫn biết là một chiếc, hai chiếc,
ba chiếc đũa thì muốn bẻ lúc
nào thì bẻ, muốn bẻ lúc nào
cũng được… Vậy nên đũa phải biết

đoàn kết sát cánh cùng nhau, thành
từng bó, hàng chục, hàng trăm hay
hàng ngàn chiếc cho chắc, để có
kẻ nào muốn bẻ đũa thì cũng

khó. Đoàn kết bao giờ cũng là
sức mạnh. Vẫn viết là đũa thì
phải có đôi, nhưng đũa lệch thì
so sao cho vừa, đũa lệch như

chồng thấp vợ cao, trông khó coi
lắm. Tuy nhiên, đũa lệch thì cũng
không hại như là đũa vênh. Đũa
lệch muốn gắp cái gì còn được

chứ đũa vênh thì chịu. Vậy nên,
nếu là đũa thì cố gắng để
khòi trở thành đũa vênh để khỏi
bị lạc, bị loại ra ngoài đội

hình. Nếu là đũa thì cố gắng
là đũa thẳng. Vì ai cũng biết
là đũa thì phải có chiếc dài
chiếc ngắn, là đũa thẳng thì còn

có cơ hội trong bó đũa chọn
được cột cờ, và chí ít là
cũng không thể bị bẻ gẫy như
một chiếc…, hai chiếc… đứng riêng lẻ…

 

 

Last modified on 08/30/2008 6:00 PM © 2004 2008 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC