ĐỌC LÃO TỬ

Nguyễn Hoài Phương

 

 
 

 

                                                                                     


                    

Đọc Lão rồi thấy Lão cũng như
mình, như mình vừa sống cách đây
cả mấy chục, mấy trăm thế kỷ,
cả hôm nay, cả tương lai, vô

vô vi vi từ trừ vô cùng
đến cộng vô cùng… , thấy mình cũng
như Lão, như cả hai đều chẳng
phải người Việt Nam, cả hai đều

chẳng phải người Trung Hoa, cả hai
đều chẳng phải là người của riêng
quốc gia nào trên thế giới này,
vi vi vô vô, thấy đâu đâu

cũng là nhà, đâu đâu cũng là
quê hương, đâu đâu cũng gắn bó,
cũng yêu thương tha thiết… Vân vân…
Và… Vân vân… Từ không đến có,

từ có đến không, vô cùng đến
vô cùng…. Vân vân… vi vi… đọc
Lão rồi thấy đâu đâu cũng là
nước, đâu đâu cũng là không khí,

đâu đâu cũng là sự sống, đâu
đâu cũng là Em...

./.

Munich, rất đêm, 20 / 02 / 2010

 

 

Last modified on 03/14/2010 6:00 PM © 2004 2010 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC