BIÊN GIỚI

Nguyễn Hoài Phương

 

 
 

 

 
Biên giới là đây… Bên này là
nhà tao, bên kia là nhà mày,
bên này là làng tao, bên kia
là làng mày, bên này là huyện

tao, bên kia là huyện mày, bên
này là tỉnh tao, bên kia là tỉnh
mày, bên này là bang tao, bên
kia là bang mày, bên này là

nước tao, bên kia là nước mày,
bên này là khối tao, bên kia
là khối mày, bên này là phe
tao, bên kia là phe mày, bên

này là của tao, bên kia là
của mày… Biên giới là đây… Bên
tao thì không thần, bên mày thì
có thần, bên tao thờ Mác - Lê,

còn bên mày thờ cái gì, bên
tao còn thờ Mao, bên mày còn
thờ gì, chế độ bên tao đẹp
đẽ, chế độ bên mày cù kỳ,

bên tao có phiếu mua đường, mua
vải, mua thịt, mua bánh mỳ, bên
mày chẳng có phiếu mua gì, bên
tao giấc ngủ lắm mộng mị, bên

mày đêm đến ngáy khì khì, tao
nhìn mày bằng ánh mắt mang hình
viên đạn, mày nhìn tao bằng ánh
mắt mang hình cái gì… Biên giới

của tao là đây, là con đường
bê tông cho xe tăng, là những
lớp hàng rào dây thép gai, hàng
rào điện tử, là khoảng trống mênh

mông với bãi mìn trải ra vô
tận, là những khoảng rừng xanh đến
bí hiểm,  những chiếc tháp canh cao
thấp, những tháp canh thụt vào thụt

ra, như những nòng súng ngắn súng
dài nòng súng đại bác cũng thụt
vào thụt ra, những con mắt gườm
quan sát, những tay bắn tỉa… B iên

giới của mày là gì ? Tao muốn
đi mà không được đi, tao ở
nhà tao xem ti vi, mày không
muốn đi mày làm chi… Khì… Khì…

Khì… Nhớ hôm nào đứng nói chuyện
với mày nơi này, mày có biết
nơi này một thời đã là đường
biên, có biết những đường biên đã

đi vào dĩ vãng cả, có biết
trong tim tao vẫn còn những vết
hằn không gì xóa nổi, nhìn đâu
tao cũng thấy toàn những biên giới,

có biết trái tim mày là trái
tim con gái yếu đuối và dễ
rung động

 

 

 

Last modified on 03/17/2008 6:00 PM © 2004 2008 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC