NHỮNG CON RỐI ...

Nguyễn Họat

 

 
 

 

                                                                                  


mm

 

Dưới bầu trời trẻ thơ những con
Rối cứ khua chân những con Rối
cứ múa tay miệng luôn cười ngậm
tiếng. Hình như làn gió múa hình
như bầu trời múa giục con Rối
múa theo giục em Bé múa theo.
Gió vui quá reo lên Bé vui
quá reo lên sao Rối vui lại
ngậm tiếng? Bé hỏi mãi Rối lặng
im ... Mẹ bé bảo đến mai ngày
Bé lớn lên Rối lớn lên sẽ
nghe thấy tiếng Rối nói sẽ nhìn
thấy Rối khua chân sẽ nhìn thấy
Rối múa tay. Thật nực cười những
con Rối dưới bầu trời đang múa
may.

 

 

Last modified on 06/11/2012 6:00 PM © 2004 2012 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC