NHẬN XÉT

Nguyễn Đăng Thường

 

 
 

 

                                                                                     

 

nam tu nữ nhũ vú là đàn ông
râu là đàn bà vú thì đã có
vài bộ ngực nổi tiếng thế giới từ
vệ nữ hottentot đến barbie
doll qua monroe mansfield ekberg
bardot loren mà rùng rợn hơn
cả là hai quả bóng của lolo
ferrari râu thì bảnh nhất có
hai loại râu tài tử và râu lãnh
tụ loại 1 đã do hollywood
cung cấp mùi nhất là hai bộ ria
mép  errol flynt clark gable loại
2 xin cho miễn kể nhưng chắc cũng
không cần kể có điều là tôi nhận
thấy chỗ nào không phải chỗ trên người
mà trên đất có râu nhiều nhất là
râu cằm dài thì chỗ đó tính dân
tộc cao nhất và nhân quyền được tôn
trọng nhất

 

 

Last modified on 08/09/2008 6:00 PM © 2004 2008 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC