CHÀO NHAU

Nguyễn Đăng Thường

 

 
 

 

 

tôi chiêm bao một cánh đồng hướng dương
bước tới thì ở giữa là một con
đường phía trước có một cái mương phía
sau có một cái tường  bỗng xuất hiện
một mỹ nương  tôi nói xin chào nhau
giữa con đường cái mương phía trước cái
tường phía sau

 

 

 

Last modified on 04/04/2007 10:00 PM © 2004 2007 www.thotanhinhthuc.org.
HOME