CHÀO VĨNH BIỆT

Nguyễn Đình Chính

 

 
 


 


mm

           
                   tặng một bạn gái người LyBi

chỉ cần một hạt mưa mùa xuân
đang bay mi (zê) đã nghe hơi
thở tuyệt vời tự do cuộc sống
chúng ta (mi và em) ôm chặt

nhau nhìn thế giới này đang chầm
chậm lột da (như rắn hổ mang
bành) trong rớt rãi trong máu trong
nước mắt trong sự bất công lố

lăng kì quặc trong những đoàn người
gào thét nổi điên đòi lại áo
cơm bác ái công bằng đòi lại
bạc tiền tự do bình đẳng chỉ

cần một hạt mưa mùa xuân đang
bay chúng ta (mi và em) ôm
chặt nhau nhìn thế giới này thôi
nhé xin chào chào vĩnh  biệt những

mùa xuân thật là thê thảm
những mùa xuân thật là dã man
những mùa xuân tối tăm bệnh hoạn 
những mùa xuân đã chết đã chết

trong trái tim của mi (zê) của
em và cũng có thể của cả
một dân tộc chẹc chẹc


 
2012

 

 

 

Last modified on 01/09/2012 - 8:30 AM © 2004 -2012 www.thotanhinhthuc.org.
HOME