BÀI THƠ THẮP ĐÈN

Nguyễn Đình Chính

 

 
 

 

                                  

                                                  


mm


Bài thơ thắp đèn

           tặng Khế Iêm
 

thắp đèn lên góp một niềm vui 
nhỏ chung triệu niềm vui ánh lửa
đồng bào những ngày này  ta nắm

chặt tay nhau nắm thật chặt cố
gắng chạy chạy chạy chạy  băng qua
vũng bùn nỗi buồn cúi đầu nô
 
lệ rửa mặt thật sạch hàng triệu
hàng triệu người đang hiện rõ mặt
con người hiện rõ mặt con người

không phải mặt con vật ngẩng lên
không còn sợ hãi  xin lỗi đéo
thể hiểu được tức cười tại sao

lâu nay lại sợ thế nhỉ thật
ra chúng nó chỉ có một dúm
mấy chục thằng bệnh hoạn lai lịch

mờ ám  đang chết sặc trong quyền
lực và tiền bạc  tôi vẫn mơ
tới một ngày đi phượt cùng anh
 
hai thằng nằm dài trên đỉnh núi
lục túi hút chung một điếu vi
na, tán  lăng quăng về thơ tân

hình thức chỉ cóthế rồi tuyết
lở chôn vùi năm tiếng nhưng còn
lâu hai thằng mới nghẻo xin lỗi
 
mấy em thổ mừ cứu hộ các
anh đang thèm một ly cốt nhắc
cốt nhắc thứ thiệt và  có thể
 
lại một điếu vi na và cũng
có thể  hai em vén váy ngồi
xuống đây trợn mắt lên mà nghe

chẹc chẹc đang lò mò bò sang
thơ kể   xin lỗi  đéo thể hiểu
được tức cười giấc mơ nhỏ nhoi
 
khó thành chuyện thực thắp đèn lên
góp lửa triệu người  mong tới một
ngày lửa tự do sáng bừng đất việt
 

09-2010

 

 
Cài đặt sang thể thơ TỰ DO

 

Bài thơ thắp đèn

   Tặng Khế Iêm

 

Thắp đèn lên
góp một niềm vui  nhỏ
chung triệu niềm vui ánh lửa đồng bào
những ngày này  ta nắm chặt tay nhau
nắm thật chặt
cố gắng chạy
chạy

chạy chạy
băng qua vũng bùn nỗi buồn cúi đầu nô lệ
rửa mặt thật sạch
hàng triệu hàng triệu người
đang hiện rõ mặt con người
hiện rõ
mặt con người ( không phải mặt con vật )
ngẩng lên
không còn sợ hãi

xin lỗi - đéo thể hiểu được
tức cười
tại sao mà lâu nay lại sợ thế nhỉ

thật ra chúng nó chỉ có một dúm
mấy chục thằng bệnh hoạn
lai lịch mờ ám
đang chết sặc trong quyền lực và tiền bạc

tôi vẫn mơ tới một ngày
đi phượt cùng anh
hai thằng nằm dài trên đỉnh núi
lục túi hút chung một điếu vi na
tán  lăng quăng về thơ tân hình thức 
chỉ có thế
rồi tuyết lở chôn vùi năm tiếng
nhưng …
còn lâu hai thằng mới nghẻo
xin lỗi mấy em thổ mừ cứu hộ
các anh đang thèm một ly cốt nhắc
cốt nhắc thứ thiệt
và có thể
lại một điếu vi na
và cũng có thể 
hai em vén váy ngồi xuống đây
trượn mắt lên mà nghe
chẹc chẹc
đang lò mò
bò sang thơ kể
xin lỗi - đéo thể hiểu được
tức cười
giấc mơ nhỏ nhoi mà khó thành chuyện thực

thắp đèn lên
góp lửa triệu người
mong một ngày  
lửa tự do
sáng bừng đất việt 
sáng bừng đất việt
sáng bừng đất việt                      

09-2010

 

 

 

Last modified on 09/19/2010 6:00 PM © 2004 2010 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC