NGÀI YERSIN

Nguyễn Đạt

 

 
 

 

 
                                                      
Ngài Yersin khả kính vô cùng                          
Tôi ghé Xóm Cồn mấy cụ già                           
Vô cùng kính mến nhắc nhớ ngài                          
Kêu ngài là ông thánh ông già                           
Ông năm bận bộ đồ ka ki                           
Gồm quần tây dài áo kín cổ                          
Giống bác ba duy trong túi áo                          
Không để hai bao thuốc lá một                          
Mình hút một mời quân dân hút                          
Đâu đó đàng hoàng không lộn bậy                          
Duy chuyện đó thì khỏi nói ấy                          
Tuy nhiên ngài Yersin không lộn                          
Bậy chuyện đó bởi ngài duy nhứt                          
Ô mô vive la France                          
Cấp tiến hơn cựu tổng thống Hoa                          
Kỳ Bill Clinton cho thanh                          
Niên đồng tính luyến ái gia nhập                          
Quân đội nên từ hồi đó ngài                          
Yersin mang lon quan năm ngành                          
Y rất kính mến ngài a lô                          
Bis bis nghĩa là xin lập lại                          
Tôi chả thích Đà Lạt ở chỗ                          
Có quá nhiều thanh niên ô mô.

 

 

 

Last modified on 03/16/2008 6:00 PM © 2004 2008 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC