VỞ KỊCH

Khế Iêm

 

 
 


 

Vở kịch mà nhân vật duy nhất nửa
người này nửa người khác được viết trên
hai mươi năm mới tìm được diễn viên
vì làm sao có thể diễn vai nửa

người này nửa người khác với chỉ một
nhân vật nên vở kịch phải chờ rất
lâu  mới hoàn tất sự hiện hữu của
nó và vào đêm mở màn đầu tiên

kẻ tạo ra vở  kịch và ném nó
vào đời tìm tới chúc mừng đứa con
tinh thần nhưng người soát vé chỉ tới
người bán vé người bán vé nói “vé

đã hết xin ông tới vào tối mai”
“tới vào tối mai nhưng tôi chính là
tác giả” “vé đã hết thưa ông xin
tới vào tối mai” “tới vào tối mai”

nhưng vài cái tối mai mà vé vẫn
hết trong khi vở kịch chỉ hiện hữu
được vài tối mai và không biết đến
bao lâu mới xuất hiện trở lại và

tác giả vở kịch dĩ nhiên phải chờ
chờ không biết đến bao lâu vì vở
kịch đã phải chờ diễn viên trên hai
mươi năm và vì làm sao có thể

diễn vai nửa người này nửa người khác
với chỉ một nhân vật.

 

 

Last modified on 02/04/2007 - 9:30 PM © 2004 -2006 www.thotanhinhthuc.org.
HOME