TIẾNG NÓI

Khế Iêm

 

 
 


 

Tôi biết từ lâu lắm những điều tôi
nói người khác đã nói nhưng tôi vẫn
nói những điều người khác đã nói chẳng
khác nào người khác nói thay cho tôi

không phải tôi không có điều gì để
nói nhưng tiếng nói đang nói nơi tôi
tự coi là tiếng nói của tôi và
dù tôi không coi đó là tiếng nói

của tôi thì nó cũng luôn luôn đòi
hỏi được quyền cất lên tiếng nói và
như thế rốt cùng tôi chỉ là nơi
tạm trú để những tiếng nói không phải

của tôi đi ra đi vào múa gậy
vườn hoang ôi suốt quãng đời rất dài
của tôi tôi đã phí phạm quá nhiều
thời gian tôi không nói đựơc gì nhiều

ngoài mấy tiếng oe oe sau khi sinh
ra thế rồi bặt câm tôi phải nói
tiếng nói của người khác nhưng tiếng nói
của người khác dù không phải của tôi

tôi vẫn không thể  trục xuất ra khỏi
tôi và  chỉ còn cách lắng nghe tiếng
nói của tôi đằng sau tiếng nói đang
nói mà đằng sau tiếng nói đang nói

là sự im lặng vậy thì dù sao
tôi cũng phải cám ơn cám ơn tiếng
nói người khác đang nói nơi tôi vì
nhờ thế tôi mới nhận ra được im

lặng mới chính là tiếng nói của tôi.

 

 

Last modified on 01/21/2007 - 1:30 PM © 2004 -2006 www.thotanhinhthuc.org.
HOME