NỖI ĐAU ĐAU NỖI ĐAU
HD 981

Khế Iêm

 

 
 


 

mm

 

NỖI ĐAU ĐAU NỖI ĐAU
HD 981

Một bạn vừa gửi tôi
bản tin về dàn khoan
HD981
một bản tin về một

dàn khoan bạn nhận
được và gửi đi vì
nó đơn thuần chẳng phải
dàn khoan khoan vào lòng

biển cả mà nó đang
khoan vào lòng người những
nỗi đau những nỗi đau
được đặt thành tên được

gọi thành lời nỗi đau
HD981
và chẳng phải chúng ta
đã chịu quá nhiều nỗi

đau nhưng chắc chẳng nỗi
đau nào bằng nỗi đau
HD981
và tôi cũng thay mặt

bạn gửi tới bạn khác
nỗi đau đau nỗi đau
HD981
vì tôi cũng đang đau

nỗi đau lúc này và
nhờ những bạn khác gửi
cho những bạn khác nữa
nỗi đau đau nỗi đau

HD981.

 

Bản tin

* Vào ngày 2 tháng 5 năm 2014, nhà cầm quyền Trung Quốc đã ngang nhiên đưa giàn khoan HD-981 vào xâm chiếm và hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Trung Quốc còn tuyên bố cấm tàu bè xâm nhập vùng biển bán kính 1 hải lý xung quanh giàn khoan HD-981 từ ngày 4/5 đến ngày 15/8/2014.

 

 

 

Last modified on 05/072014 - 3:30 PM © 2014 -2006 www.thotanhinhthuc.org.
HOME