NỖI BUỒN

Khế Iêm

 
 

 

nỗi buồn đứng bên kia
đừơng vẫy tay chào và
tôi đứng ở bên đây
đừơng thôi nhé chào nỗi

buồn từ nay đừơng ai
nấy đi đời ai nấy
biết và  dĩ  nhiên chẳng
ai biết nỗi buồn sẽ

đi về đâu sau bao
nhiêu năm nằm mãi trong
tôi ngoài nỗi buồn vì
ai cũng có nỗi buồn

riêng và chẳng ai muốn
chứa chấp thêm một nỗi
buồn khác nữa (nỗi buồn
sẽ lụi tàn khi không

tìm đựơc chỗ nương thân,
chắc hẳn vậy) nhưng dù
sao thì giữa tôi và
nỗi buốn cũng có một

chút tình nên chi mới
có cuộc tiễn đưa này
và tình cảnh bây giờ
thì nỗi buồn vẫn đứng

bên kia đừơng vẫy tay
chào và tôi đứng ở
bên đây đừơng thôi nhé
chào nỗi buồn buồn ơi

chào mi.

 

Last modified on 12/21/2006 - 01:00 PM © 2004 -2006 www.thotanhinhthuc.org.
HOME