Khế Iêm

NHỮNG ĐỨA TRẺ

 

 
 

 

 

                                                                                     

mm

 

Những đứa trẻ lạc lõng
trên đường phố sài gòn
năm tháng trôi qua còi
cọc lớn lên năm tháng
trôi qua quẩn quanh kiếm
sống nơi gầm cầu bãi
rác những đứa trẻ việt
nam những đứa trẻ phi
châu ôi những đứa trẻ
những đứa trẻ syrie
irag afghanistan
những đứa trẻ tỵ nạn
những đứa trẻ hiện hình
trên mặt phẳng những bản
tin những đứa trẻ bị
cán dẹp những khổ đau
những khổ đau không còn
nứơc mắt những đứa trẻ
chẳng còn đứa trẻ những
đứa trẻ sinh ra trong  
thời đại thông tin những
đứa trẻ sinh ra trong
thời đại vô cảm những
đứa trẻ xa cách thế
giới những thế giới xa
cách con người những con
ngừơi đánh mất con người
những cái ảo xóa nhòa
cái thực những trò lừa
những đứa trẻ bị xóa
nhòa tan biến những khổ
đau bị xóa nhòa tan
biến những cuộc đời chẳng
còn cuộc đời những ảo
ảnh nhưng cuộc đời vẫn
là cuộc đời cuộc đời
là những bản văn những
bản văn không nhân văn
trò lừa của những trò
lừa những đứa trẻ ôi
chao không khác những đứa
trẻ ôi chao chỉ là
ký hiệu những rỗng không
những ký hiệu không ký
hiệu.

 

 

Last modified on 012/13/2013 6:00 PM © 2004 2014 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC