Khế Iêm

NGỒI BÊN ĐƯỜNG CHỜ

 

 
 

 

 

                                                                          
mm

 

Chờ gì ngồi bên đường
chờ chờ ai không có
ai bên đường không có
ai chờ ai vậy ai
là ai ai là không
ai ngồi bên đường chờ
chỉ là ngôi bên đừơng
chờ bâng quơ như một
câu nói không ai nói
từ đâu nơi đâu ngồi
bên đường chờ này ngồi
bên đường chờ hóa ra
chỉ là ngồi bên đừơng
chờ thờ ơ như một
bài thơ trên giấy chờ
… sang trang.

 

 

Last modified on 03/09/2014 6:00 PM © 2004 2014 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC