ĐỌC

Khế Iêm

 

 
 


 

 

Đọc là lấy chữ ra khỏi tờ
giấy để tờ  giấy nguyên vẹn là
tờ giấy như trong đầu bặt tăm
không còn ý nghĩ nào dù cho

thoáng giây như vừa đi vừa ngước
nhìn những con đường nhập lại của
rất nhiều con đường dài dài ngắn
ngắn những cái đọc nhập lại của

rất nhiều cái đọc chậm chậm nhanh
nhanh đọc những cái không đọc hay
không đọc những cái đọc đọc cũng
như không đọc đọc những cái đọc

nhưng làm sao lấy chữ ra khỏi
tờ giấy lấy cái đọc ra khỏi
cái đọc lấy ý nghĩ ra khỏi
ý nghĩ khi mà chữ cứ ở

nơi tờ giấy cái đọc cứ ở
nơi cái đọc ý nghĩ cứ ở
nơi ý nghĩ và mọi thứ cứ
y như thế cứ y như thế

nhưng bài thơ có thể xóa đi
trên màn hình chữ xóa chữ cái
đọc xóa cái đọc ý nghĩ xóa
ý nghĩ và như thế có thể

lấy chữ ra khỏi màn hình lấy
cái đọc ra khỏi cái đọc lấy
ý nghĩ ra khỏi ý nghĩ mọi
chuyện đã xong xuôi bài thơ

đã xóa rồi (trong đầu) đừng lấy
ra thôi biến nhé.

 

 

 

Last modified on 05/23/2007 3:00 PM © 2004 2007 www.thotanhinhthuc.org.
HOME