CÔ GÁI SOI GƯƠNG

Khế Iêm

 
 

 

Cô thiếu nữ soi bóng
trong gương chỉ có cái
bóng nhận ra cái bóng
cái bóng không nhận ra

cô cô bứơc ra khỏi
cô chỉ có thân xác
nhân ra thân xác thân
xác không nhận ra cô

cô không thấy cô cô
là ai là ai là
ai câu hỏi không có
câu trả lời vì chỉ

câu hỏi nhận ra câu
hỏi câu hỏi không nhận
ra cô vì chính cô
là câu hỏi và vì

mọi câu hỏi đều vô
nghĩa khi không có câu
trả lời nên mọi cái
bóng đều vô nghĩa mọi

thân xác đều vô nghĩa
vì cô chính là cái
bóng là thân xác chính
cô là mọi điều vô

nghĩa.

 

Last modified on 12/10/2006 - 06:30 PM © 2004 -2006 www.thotanhinhthuc.org.
HOME