CHUYỆN THƠ

Khế Iêm

 
 

 

 

 

Tôi có rất nhiều cái tôi nhưng không
có cái tôi nào đúng thực là tôi
và nếu không có cái tôi nào đúng
thực thì cái tôi đang nói đây cũng

chỉ là cái tôi hàm hồ và những
điều tôi nói cũng chỉ là những điều
hàm hồ bởi mỗi khoảnh khắc đều có
một cái tôi mất đi và một cái

tôi khác hiện ra hiện ra rồi mất
đi và  không có cái tôi nào giống
cái tôi nào không có cái tôi nào
khác cái tôi nào cái tôi xưa và

cái tôi nay; nhưng bạn đọc đang đọc
bài thơ này là bài thơ của cái
tôi nào và nếu không có cái tôi
nào đúng là cái tôi nào thì cũng

chẳng có bài thơ nào đúng là bài
thơ nào mà chỉ là chuyện tầm
phào; và nếu thế thì chỉ có chuyện
tầm phào mới đúng thực là thơ; dĩ

nhiên đó không phải là điều tôi bịa
đặt và dù cho rằng tôi bịa đặt
thì  tôi không thể bịa đặt thêm những
gì tôi đã bịa đặt và cũng không

thể đi xa hơn những gì đã tới
về những cái tôi và những bài thơ.