CHÚNG TA

Khế Iêm

 

 
 


 

 

Mỗi chúng ta nhìn chúng
ta khác như chúng ta
hôm nay nhìn chúng ta
hôm qua chúng ta bây

giờ nhìn chúng ta ngày
sau chúng ta là bản
sao của hằng hà sa
số chúng ta trong vòng

quay thời gian mỗi khoảnh
khắc là một chúng ta
mỗi chúng ta là một
chúng ta khác mỗi chúng

ta là một chúng ta
xưa nhưng mỗi chúng ta
cũng nhìn chúng ta không
khác bởi nếu bước ra

ngoài vòng quay thời gian
không có chúng ta hôm
nay và chúng ta hôm
qua không có chúng ta

bây giờ và chúng ta
ngày sau mỗi chúng ta
là chúng ta không khác
và cái kịch bản chúng

ta khác và không khác
cứ diễn ra và hoá
giải trong tấn tuồng đời
này như chúng ta là

không chúng ta.

 

 

 

Last modified on 06/10/2007 7:00 PM © 2004 2007 www.thotanhinhthuc.org.
HOME