CÁNH CỬA

Khế Iêm


 
 

 

 

 

sáu giờ buổi
sáng sáu giờ
buổi chiều cánh

cửa bất động
bất động cánh
cửa trở lại

buổi sáng trở
lại buổi chiều
mai mai mốt

mốt cánh cửa
cánh cửa bất
động bất động

đã lang thang
nhiều ngày rồi
mà cũng đành

phải quay về
nơi xưa dựa
cửa  vẫn nguyên

nửa sáng nửa
chiều thôi thì
đi đi ở

ở chẳng ở
chẳng đi thấy
không không thấy.

 

 

 

Last modified on 08/13/2007 3:00 PM © 2004 2007 www.thotanhinhthuc.org.
HOME