BUỔI SÁNG

Khế Iêm

 

 
 


 

Tôi ra vào buổi sáng
cũng như buổi sáng đi
ra vào tôi nhưng làm
sao buổi sáng đi ra

vào tôi còn tôi dĩ
nhiên lúc nào cũng có
thể ra vào buổi sáng
điều này giải thích được

là vì trong tôi không
có tôi nên buổi sáng
có thể đi ra vào
tôi như gió vào nhà

trống và nội dung bài
thơ chỉ có bấy nhiêu
vả chăng nếu bạn đọc
muốn chắc ăn xem có

đúng như thế hay không
thì cứ thử lấy tôi
và buổi sáng ra khỏi
bài thơ đi bài thơ

sẽ không có gì trong
đó tuyệt đối không có
gì như thế chẳng lẽ
bài thơ không còn là

bài thơ bởi tôi không
còn là tôi và buổi
sáng không còn là buổi
sáng nhưng không phải đâu

dầu gì thì bạn đọc
cũng đã đọc bài thơ
nên chuyện lấy ra thật
ra chỉ có nghĩa là

làm không cái có nơi
chính mình và bài thơ
không có gì trong đó
mới là bài thơ hay

nhất từ trước đến nay
phải không theo tôi.

 

 

Last modified on 02/12/2007 - 3:30 PM © 2004 -2006 www.thotanhinhthuc.org.
HOME