Khế Iêm

BÀI THƠ TRONG MƠ

 

 
 

 

 

                                                                                     
mm

 

Là bài thơ không ai viết ra
bởi vì nó là giấc mơ giấc
mơ tạo ra giấc mơ bài thơ
tạo ra bài thơ một bài thơ

viết về chính bài thơ một bài
thơ không có người viết và người
đọc là người nằm mơ thấy giấc
mơ nhưng ngừơi đọc lại không đọc

được giấc mơ và cần người giải
đóan giấc mơ một bài thơ không
có người viết một bài thơ có
người đọc nhưng lại không đọc được

trùng trùng điệp điệp vừa có mặt
vừa không có mặt hẳn là bài
thơ đúng là bài thơ một bài
thơ không ai ngờ tới một bài

thơ không ai chờ đợi một bài
thơ ai cũng từng là người đọc
một bài thơ không ai biết ai
là người viết một bài thơ của

mọi con người một bài thơ của
mọi bài thơ và bài thơ trong
mơ chúng ta đang đọc đây hẳn
là giấc mơ cũng cần người giải

đóan giấc mơ.

 

 

Last modified on 12/31/2013 6:00 PM © 2004 2013 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC