BÀI THƠ TRẮNG

Khế Iêm

 

 
 


 

Nhà ảo thuật bỏ chiếc
khăn mù-xoa vào cái
mũ phớt đen chiếc khăn
trắng biến thành con chim

bồ câu trắng hẳn không
phải chiếc khăn biến thành
con chim mà chiếc khăn
được trưng ra rồi tráo

đổi bằng con chim bồ
câu nhưng làm thế nào
để con chim biến ra
từ chiếc khăn và làm

thế nào để mất cái
ảo này và hiện cái
thực khác thì chỉ có
nhà ảo thuật mới biết

như ai cũng biết nhà
ảo thuật cái mũ và
cả chiếc khăn con chim
hẳn nhiên đều có thật

nhưng nhà ảo thuật đã
đưa cái ảo vào để
làm lộ tính ảo thực
cũng không khác nào những

nhà thơ  tân hình thức
làm lộ chất thơ nơi
những sự vật thường ngày
và chiếc khăn trắng con

chim trắng cả hai cái
trắng ấy chẳng phải là
những bài thơ trắng xoá
đi dấu vết ù lì

đến nhàm chán của cảnh
đời ưu phiền hay sao
và cảnh đời vướng ưu
phiền nếu không có thơ

chắc không thể thoát khỏi
ưu phiền và này bạn
hỡi bạn có nghe tiếng
gù gù ở đâu đây

đó không.

 

 

 

Last modified on 02/21/2007 - 3:30 PM © 2004 -2006 www.thotanhinhthuc.org.
HOME