XUÂN GỢI

Hải Vân

 

 
 


 

 

... thì đến, thì đi muà Xuân
vời vợi hớp hết thinh không!
Môi Xuân ngậm đóa Đông tàn
lãng đãng Xuân về khơi động

thềm sương năm cũ, từng cánh
Giao Thừa khép mở những chồi
nụ Bâng Khuâng!

... vòng vèo con Giáp, vét cho
đến tận cùng đáy tháng năm.
Thoảng Xuân về theo chéo áo!

... ai đi trẩy lộc, thả lụa
hở tà. Còn ta, ta về
ấp hương hoa ngày cũ. Thời
Gian, Tiếng Dội đáp thinh không!

 

 

 

Last modified on 08/26/2007 8:00 AM © 2004 2007 www.thotanhinhthuc.org.
HOME