Hường Thanh  

HÀNG CÂY

 

 
 

 

 

                                                                                     
mm

 

Có những nỗi nhớ mơ
hồ đọng lại có những
khi thấy những vạt nắng
như da em có những

chiếc lá không mùa thu
mà cứ rơi vất vưởng
nền đường sao cảm hứng
đầy sao cảm hứng đầy

hàng cây hàng cây hàng
cây sao cảm hứng đầy
như vẫy vùng dưới cơn
đau dưới cơn đau chưa

giấc mơ nào ngủ nhẹ
chim bay chim bay chim
bay sao cảm nhận thấy
hàng cây chim bay về

nơi ấy tháng ngày khẽ
im trong từng tán lá
chiếc tổ chiếc tổ chiếc
tổ sao ngỡ như mặt

trời long lanh hàng cây
quàng ôm lấy em dù
nhiều khi chẳng yên lành.

Tháng 2 - 2011

 

Last modified on 10/21/2013 6:00 PM © 2004 2013 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC