Hòang Huy Hùng

CÁNH CỬA THẦN KỲ

 

 
 

 

                                                                               


mm

 


                       Cảm hứng từ Man United

Đến lúc này cho đến hiện tại
này tôi mới biết chính tôi là

1 Đấng The Man tuyệt hảo là
tôi phải hóa thân thành là 1

Đấng Cứu Thế bởi Sir luôn luôn
tin tưởng tôi là 1 Kẻ Đóng

Thế đóng thế hoàn hảo của hoàn
hảo hoàn hảo hoàn hảo không thể

thay thế không thể đổi thay không
thể đánh đổi trên 1 đỉnh cao

trên đỉnh cao vời vợi an toàn
an toàn tuyệt đối tuyệt vời của

1 Cái Chốt là tôi tự động
đóng lại đóng lại tự động mở

ra mở ra Cánh Cửa Thần Kỳ
thiên ngoại hữu thiên của Sir. Vạn

năng & Quyền phép. Dịch chuyển &
tạo tác dời non lấp biển từ

Cánh Cửa Thần Kỳ mở ra kho
tàng - kho tàng tiềm tàng của Sir

kho báu - kho báu tiềm ẩn của
Sir. Sức mạnh của Sir.

                                                                  

 

Last modified on 09/17/2012 6:00 PM © 2004 2012 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC