THỨC TỈNH

Huy Hùng 

 

 
 

 

                                                                                  


mm
Tranh Bùi Xuân Phái

Màn vũ trắng tan nhanh lan nhanh
1000 năm có một huyền thoại

khi những cỗ máy hàng nghìn năm
bỗng tự nhiên hoạt động trở lại

chúng muốn được nghe tiếng nói của
con người.

 

 

Last modified on 12/19/2010 6:00 PM © 2004 2010 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC