KHOẢNG LẶNG / HƯ VÔ / RẠN VỠ

Huy Hùng

 

 
 

 

                                                                                     

 

 


Bất dịch! Bất dịch như núi với bộ
mặt lạnh lùng, lạnh lùng tuyết phủ, tuyết
phủ lạnh lùng thêm bộ mặt của núi -
trắng tinh! Màu trắng tinh lạnh toát của

tuyết - trắng tinh tuyết phủ. Màu trắng tinh
trang nhã thanh cao thoát tục. Màu tinh
thần trắng tinh như tuyết; tuyết rơi, tuyết
rơi trời đầy tuyết rơi trong thời thời gian

được phủ đầy tuyết rơi trong sự chờ
đợi vô hình của hư vô phủ đầy
tuyết rơi. Lặng im! Lặng im như núi
với bộ mặt lạnh lùng, lạnh lùng tuyết

phủ, tuyết phủ lạnh lùng thêm bộ mặt
của núi - trắng tinh! Lặng im! Sự lặng
im của tuyết, tuyết rơi trong lặng im,
lặng im tuyết rơi, tuyết rơi nặng đầy

lên sự lặng im. Lặng im! Sự lặng
im màu trắng, màu trắng tinh thần tuyết.
Lặng im! Sự lặng im của tinh thần
tuyết. Lặng im! Sự lặng im của ánh

trăng lơ đãng chiếu xuống ngời lên những
đỉnh núi tuyết phủ! Trong khoảnh khắc mơ
hồ nghe sụt vỡ lở ầm ào rung
chuyển từng mảng tuyết khổng lồ trên sườn

núi. Trong khoảnh khắc mơ hồ nghe rạn
vỡ lở trong lòng núi lặng câm! Sự
lặng im rạn vỡ! Trong khoảng lặng mơ
hồ sự đợi chờ rạn vỡ! Trong khoảng

lặng mơ hồ rạn vỡ cõi hư vô.


 

Last modified on 05/02/2008 6:00 PM © 2004 2008 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC