GIẤC NGỦ TRONG CƠN BÃO

Huy Hùng

 

 
 

 

                                                                                    


P đang chạy trốn trong
giấc mơ của mình chạy
trốn bới những người đang
đuổi theo P tiếng bước
chân và tiếng thở dồn
dập P mở mắt ra
ở bên ngoài cửa sổ
tiếng mưa gió đổ ào
ào của cơn bão điên
cuồng đang đuổi theo trò
chơi của nó mà không
biết bao nhiêu số phận
đang yên giấc cùng bao
nhiêu kiếp người không biết
chạy trốn về đâu trong
trò chơi của cơn bão?

 

 

Last modified on 07/17/2010 6:00 PM © 2004 2010 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC