Hồ Đăng Thanh Ngọc

CHỢ TẾT

 

 
 

 

                                                                               

mm

 

Người ta đi mua hoa và trả
giá hoa một cành đào năm trăm
một triệu một cành mai một triệu
hai triệu một chậu cúc hai trăm

bốn trăm người ta đi mua hoa
tết hồn nhiên soi mói hoa và trả
giá như trả giá cho cả cuộc
đời họ cuộc đời mà cái gì

cũng phải mặc cả chuyện giá cả
cái bằng thạc sỹ năm chục triệu
cái bằng tiến sỹ trăm triệu chạy
công chức một hai trăm triệu chạy

ghế giám đốc một tỷ năm tỷ
mười tỷ và một đêm với hoa
hậu trăm ngàn đô người ta đi
mua hoa và quên mất mặt trời
 
trên đầu và gió đang xuân phơi
phới chỉ nhớ trả giá hoa một
cành đào năm trăm một triệu một
cành mai một triệu hai triệu một

chậu cúc hai trăm bốn trăm người
ta đi mua hoa tết hồn nhiên
ngắm hoa và trả giá như trả
giá cho cả cuộc đời họ

 

 

Last modified on 02/12/2012 6:00 PM © 2004 2012 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC