NẾU TÔI CHẾT

Gyảng Anh Iên

 

 
 

 

                                                                                     Nếu tôi chết xin hãy
chôn tôi dưới cây sồi
già Cây sồi ngàn năm
nằm giữa lòng Phố Thị
mưa nắng không làm phôi
pha thời gian không làm
phôi pha nếu tôi chết
xin hãy chôn tôi dưới
cây sồi già cây sồi
ngàn năm nằm khóc cùng
Đất Mẹ Tình Yêu nhân
thế đi qua Tình Yêu
luân kiếp đi qua nếu
tôi chết ngàn năm cây
sồi già bao giờ thôi
nằm giữa lòng Phố Thị
bao giờ thôi nằm khóc
cùng Đất Mẹ để
kể tôi nghe để hát
tôi nghe bài ca nếu
tôi chết xin hãy chôn
tôi dưới cây sồi già.

 
 

Last modified on 12/29/2008 6:00 PM © 2004 2009 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC