THU ĐĂ VỀ
Việt HàLung linh mấy sợi nắng
rọi xuyên qua màn sương
trắng trông như ngàn vạn
v́ sao khuya. Vừa hôm
nao Hạ mới chợt về
thoảng một làn mưa bụi
đă bốn bề vàng Thu.

31.10.05

@

VIỆT HÀ


Home