THE HEN AND ITS CHICKS
ĐN G V LŨ CON
Translated by J. Do Vinh
Tunisia

THE HEN AND ITS CHICKS

Translated by J. Do Vinh

The little country girl remembers the flock
of chickens that she had tended to, each
flock, the chickens running and playing in the
yard. The chickens once grown, goes to some

ĐN G V LŨ CON

Tunisia

C b qu nhớ từng đn g m
c đ chăm sc, từng đn g, từng
đn g chạy chơi trong sn. Nhưng đn
g lớn ln, đi đu khng biết. Mẹ

unknown place. Her mother said, The hen protecting
her chicks returns to her former place. The little
country girl becomes a country lady.
She no longer remembers the flock of

bảo đn g trở về chốn cũ. Rồi
c b qu trở thnh c gi qu.
C gi qu khng cn nhớ đến đn
g chạy chơi trong sn v c mải

chickens running in the yard because she
is dreaming of a country gentle-
men. Then the gentlemen comes, and gives her
happiness with a flock of kids. The country lady

tơ tưởng đến người trai qu. Rồi người
trai qu đến, cho c niềm hạnh phc
lẫn lam lũ với đn con. C gi
qu thnh b mẹ qu. B mẹ qu

becomes a country mother. The country mother
remembers the flock of chickens, running and
playing in the yard like she remembers her
beloved children. The flock of chickens and

nhớ từng đn g, từng đn g chạy
chơi trong sn như nhớ từng đứa con
m b ấp ủ. Từng đn g v
lũ con rồi cũng bỏ b đi. Chỉ

the flock of kids has left her. One thing she does
know that is the chickens do not return to their
former place like her mother had told her, while
the flock of kids is taking the same road

c điều b biết, đn g khng trở
về chốn cũ như mẹ từng ni, cn
lũ con đang đi lại con đường b
đi, cũng với từng đn g, từng đn

that she had traveled with the flock of
chickens, running and playing in the yard.

g chạy chơi trong sn.

Translated by J. DO VINH

TUNISIA


Home