PUBLICATION GUIDELINES
THỂ LỆ GỬI BÀIPUBLICATION GUIDELINES

1. Cau-Lac-BoTan Hinh Thuc (Vietnamese New Formalism Club) is an online forum. All writings posted on this website may be used by members free-of-charge, contingent upon the following condition: please credit all copied reprinting/transmitting as originating from www.thotanhinhthuc.com.

2. In order to maximize distribution potential and expand into new readership including students and researchers, all writings submitted from Vietnam or from overseas to Tan Hinh Thuc explicitly permits us to translate, reprint, and transmit writings with the complete and unconditional consent of the author assumed. Please note: many of our readers are not Vietnamese proficient.

3. Tan Hinh Thuc provides an opportunity to bridge linguistic and cultural divides. It is also one of our mission to free Vietnamese poetry from the confines of the Vietnamese language.

4. Tan Hinh Thuc poetry (New Formalism) is easy to read because of its story-telling and to translate because of its everyday languages. Poems that are not understood in their native Vietnamese, are not translated since they would not be understood in the translated language. Without understanding, there would be no poetic appreciation.

5. We reserve the right to select writings for publication at this online forum. Submitted writings may also be published in both English and Vietnamese. The primary purpose is to retain writings for future reference and research. Finally, we ask that our members, friends and colleagues continue to support our cause through their writings and by introducing others to our website.

12/11/2005THỂ LỆ GỬI BÀI

1. Câu lạc bộ Tân h́nh thức là một diễn đàn online. Mọi bài vở trên website này, quí thân hữu và bạn đọc có thể sử dụng miễn phí, chỉ với điều kiện xin ghi rơ xuất xứ: trích dẫn từ www.thotanhinhthuc. com.

2. Trong chiều hướng mở rộng thêm người đọc từ những thành phần trẻ hơn (bao gồm sinh viên học sinh) từ trong nước và hải ngoại, khi gửi sáng tác và bài viết cho chúng tôi, mặc nhiên quí thân hữu và bạn đọc đă đồng ư cho chúng tôi chuyển dịch sang một ngôn ngữ khác. Lư do là lớp bạn đọc trẻ ở hải ngoại không đọc được tiếng Việt.

3. Đây cũng là một cơ hội nối kết sự cảm thông giữa nhiều thế hệ khác ngôn ngữ và cùng văn hóa. Đồng thời cũng là một thử thách mới của thể thơ Tân h́nh thức, trong cách đưa thơ Việt ra khỏi sự hạn chế của ngôn ngữ Việt.

4. Thơ tân h́nh thức dễ hiểu nhờ tính truyện và ư tưởng liền lạc, dễ chuyển dịch nhờ ngôn ngữ đời thường. Những bài thơ mà người đọc Việt không hiểu, chúng tôi không chuyển dịch, v́ lư do người ngoại quốc cũng sẽ không hiểu. Không hiểu th́ làm sao cảm được cái hay của thơ.

5. Những sáng tác trong diễn đàn này chúng tôi sẽ tuyển chọn, in thành tuyển tập bằng hai ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Việt. Mục đích để lưu giữ và nghiên cứu sau này. Cuối cùng, chúng tôi mong rằng quí thân hữu công tác và giúp đỡ chúng tôi bằng cách sáng tác và giới thiệu thêm người đọc cho website này.

12/08/2005


Home