THE VIBRATION OF THE OLD PAGODA
TIẾNG NGÂN CHÙA CŨ
Nguyễn Tấn Lai
Trần Thị Minh NguyệtTHE VIBRATION OF THE OLD PAGODA

Translated by Nguyễn Tấn Lai

Boong…on…on…The velvety
vibration spreading over
his head “Namo Amitabaya
Buddaya. Namo…” The quiet
repeating name of Buddha
trailing to a murmer and
the sound of the bell adhered
into his soul. He is seated
snugly inside the big bell
and his mother’s arms to
understand calmly the sound
of the bell and the Namo
from the guardian monk of the
pagoda with the cleanliness
covering his body. His
soul is innocent and he
has an immensely happy
life. Over many years and
many times in his life he
has been in frightened when he
was unsure if he could hear
the sound of the bell from the
old pagoda. He lost the
grassy way leading to the
pleasant sound of the monk
repeating the name of Buddha.
This afternoon after exhausting
escape from the surroundings
of human beings, he found himself
seated snugly inside the big
bell and in his mother’s arms
to understand calmly the
vibration of the bell and the
Namo from the guardian monk
of the pagoda with the
cleanliness covering his
body. His soul is innocent
and he has an immensely
happy life.

NGUYỄN TẤN LAITIẾNG NGÂN CHÙA CŨ

Vietnamese version: Trần Thị Minh Nguyệt

Boong... on...on... tiếng ngân
ngọt mượt tỏa dài trên
đầu nó, “Nam mô a di đà
phật. Nam mô... “ Tiếng niệm
phật êm ru nhỏ dần,
quyện tiếng chuông thấm tận
hồn nó. Ngồi gọn lỏn
trong ḷng chuông lớn và
ṿng tay má, b́nh thản
hiểu tiếng chuông và câu
nam mô của thầy trụ
tŕ trong tinh sương đang
bao phủ h́nh thể. Tâm
hồn nhỏ bé của nó
là nguồn an lạc vô
bờ cho cuộc đời. Bao
mươi năm nhiều lần nó
hoảng sợ khi lờ mờ
lạc mất tiếng chuông chùa
cũ, lạc mất con đường
cỏ dẫn về tiếng niệm
phật êm vô bờ của
thầy. Chiều nay, sau khi
chạy kiệt lực thoát bủa
vây của con người, nó
t́m thấy nó ngồi gọn
lỏn trong ḷng chuông lớn
và ṿng tay má, b́nh
thản hiểu tiếng chuông ngân
quyện câu nam mô của
thầy trụ tŕ trong tinh
sương đă bao phủ h́nh
thể. Tâm hồn nhỏ bé
của nó là nguồn an
lạc vô bờ cho cuộc đời.

TRẦN THỊ MINH NGUYỆT
tháng 1 - 2005
Home