LOVE
T̀NH
Nguyễn Tấn Lai
Phương NghiLOVE

Translated by Nguyễn Tấn Lai

Occasionally I remember you and
I say yes. But truly sometimes I
remember no one and therefore I have
to say no. A quiet day passes by without
leaving a mark. How do I answer to make
you still love me? To not remember does
not mean not to love but in truth, to sometimes
remember but not love and sometimes love
but not remember and, sometimes in love,
in memory and in bitterness. Do
not ask why my love is in conflict. That
is me. Love means turmoil but still love. Meanwhile
I understand perfectly that you do not
worry when in love. Hey! Women are too
full of twists and turns. When I was young at
age thirteen I was filled with pent-up anger
because I was not a boy with freedom
to express myself and do as I wish
and still have protection, support and forgiveness.
Now I am over thirty. I am content
to be a woman in order to be loved by you.

NGUYỄN TẤN LAI


T̀NH

Vietnamese version: Phương Nghi

Thỉnh thoảng nhớ anh, tôi nói
có. Nhưng quả thật có lúc tôi chẳng
nhớ ai cả nên phải nói
không. Một ngày b́nh thản đi qua
không ấn tượng biết trả lời sao
để anh vẫn yêu tôi. Không phải không
nhớ th́ không yêu, nhưng thật
ra có lúc nhớ mà không
yêu và có lúc yêu mà không nhớ
và có lúc vừa yêu vừa
nhớ vừa bực dọc. Đừng hỏi sao bực
bội khi yêu. Tôi là thế,
yêu thương th́ bực bội nhưng vẫn yêu
trong khi tôi đoán hẳn là
anh đă yêu th́ không phải thắc mắc.
Ôi đàn bà lắm rắc rối.
Hồi trẻ, lúc mười ba th́ tôi có
ấm ức không được là con
trai để tự do ra vào ăn nói
làm ǵ cũng vẫn được cưng
được chiều, được tha thứ, nhưng giờ qua
ba mươi, tôi chỉ muốn tiếp
tục làm đàn bà để được anh yêu.

PHƯƠNG NGHI

08/19/2004


Home