MARKET AT ITS CLOSING...
CHỢ CHIỀU
Nguyễn Tấn Lai
Phạm An Nhiên

Chợ Chiều
Giọng Đọc: Giọt Mưa Tím

MARKET AT ITS CLOSING...

Translated by Nguyễn Tấn Lai

Continue spreading the too old sadness
while the seasonal leaves are atill new
in spring time. It is green as the sky just
broke out in the mid of dawn to devulge
the sounds of wind and sunlight. No ones knows
that it will be followed by a long rain
of which it face is hidden. Like a
radiant paint with four colors embedded
on the paper back which boasts the works. Open
it up and find only frazzed languages,
disolute sentences, old and old, new
and new. The copies of ancestral tablets
of kowtowing to each other on the
literary altar with their sweet smelling
flowing robes. To which direction from the
streets with dead end where the “self” is bigger
than the “you”, the “young sister”, the “elder
sister” and even bigger than our “common
heritage”, boasting! boasting! The evening
market at its closing still has a lot
of sellers...

NGUYỄN TẤN LAI

CHỢ CHIỀU

Vietnamese version: Phạm An Nhiên

Cứ rêu rao măi nỗi buồn quá
cũ, khi lá mùa c̣n mới lắm
đang xuân, xanh như thể bầu trời
chợt vỡ, giữa b́nh minh rêu rao
lời nắng gió, nào ai biết theo
sau là những trận mưa dài giấu
mặt. Như bức tranh sặc sỡ bốn
mầu in trên b́a sách, rêu rao
tác phẩm, mở ra toàn chữ nghĩa
hoang đường, ngôn từ rách nát, cũ
cũ, mới mới, bản sao bài vị,
vái nhau trên bàn thờ văn chương,
cũng nhầu áo thụng thơm ngát hương
hoa. Sẽ về đâu những con đường,
ngơ cụt nơi cái “tôi” to hơn
cái “anh”, cái “em”, cái “chị” và
c̣n to hơn cả cái di sản
“của chung” rêu rao! rêu rao! những
buổi chợ chiều c̣n rất đông người
bán...

PHẠM AN NHIÊN
13022004


Home