Ư TƯỞNG
Nguyễn Tuyết TrinhƯ tưởng ló ra, sáng rơ,
hiện hữu, xuất hiện, bắt gặp
đang thở trong tiếng nói sinh
động, làm nguồn cho ḍng sông
tâm hồn chảy qua, sai khiến,
khiêu khích bộ óc uẩn khúc,
được cấu tạo không cân bằng.
Ư tưởng hay bày những chuyện
không đâu, không sao tuôn ra
cho hết, khôn ḍ, có khả
năng tái tạo, nâng cao, mở
ra những cánh cửa của vũ
trụ.

@

NGUYỄN TUYẾT TRINH


Home