LỜI NÓI
Nguyễn Tuyết TrinhTất cả những ǵ bên dưới, bên
trên lời nói đều có một đời
sống, một ư nghĩa, một tinh thần.
Và tư tưởng c̣n là một lời
nói thầm lặng, hợp vần, hợp điệu,
liên kết đặc tính của tâm hồn,
chống lại những lời nói vô nghĩa,
không thích đáng, soi sáng mọi cảm
nghĩ, mọi ư niệm không tên, trợ
lực cho những lời nói không sao
nói được lên lời.

@

NGUYỄN TUYẾT TRINH


Home