FORKED ROADS
ĐI ĐI VỀ VỀ
Translated by Nguyen Ngoc Bich
Nguyễn Thị Thanh B́nh

FORKED ROADS

Translated by Nguyen Ngoc Bich

Why are you not my lover and why am
I not yours as we are meeting at a
forked road where you are holding a woman
kissing her another woman. And you
are about to leave here he and I are
also holding and kissing then he disappears
at a forked road taking for granted that nothing
can be decided beforehand, especially
something that is neither beautiful nor
can be changed loves that stand at forked roads
with passionate kisses, quick ones at red lights
and yellow ones. Kisses to knock off green light
paradoxes. For a happiness that cannot be
real. For is there ever a happiness that is
real? No. Not every kissing lip can be
equated with another lip. A kiss in the dark
is an illuminating kiss. And the kissing lips of
bearded men are totally different
from the kissing ones of a man who has
just been shaved. The kissing lips of someone
who likes to smoke cannot possibly carry
the taste of some gum-chewing guy waiting
for his gal at a forked road. Yet they
both said goodbye. All three of us going
our different ways. Just like life with its
multifarious roads. And any road I take I
can only find a-little-of-this-man here and
maybe a little-more-of-him in that other
guy. At forked roads or even crossroads
that split four, five or six ways. And nowhere
is that man, the lover I yearn for,
him. It can’t be him who has vanished
at a forked road. With the white clouds.

August 5, 2002

Translated by NGUYEN NGOC BICH

NGĂ BA

Nguyễn Thị Thanh B́nh

Sao em không là nhân t́nh của anh
sao anh không là t́nh nhân của em
chúng ta vừa gặp ở một ngă ba
nơi này anh đang ôm hôn một người
đàn bà khác. Và lại sắp chia tay
nơi này em và hắn cũng hôn nhau
rồi hắn lẫn vào một ngă ba đời
cầm bằng như không ai buồn định trước
một điều ǵ, nhất là một điều ǵ
chẳng đẹp mà cũng chẳng thể đổi khác
những cuộc t́nh đứng giữa ngă ba đường
hôn khát khao hôn vội vă đèn đỏ
đèn vàng. Hôn xô ngă những nghịch lư
đèn xanh. Cho một hạnh phúc không có
thật. Mà hạnh phúc th́ làm ǵ có
thật. Không. Không phải môi hôn nào cũng
giống môi hôn nào. Môi hôn bóng tối
môi hôn rực sáng. Môi hôn của những
người đàn ông để râu hoàn toàn khác
môi hôn của những người đàn ông vừa
cạo râu. Môi hôn của hắn thích mùi
khói không thể mang hơi hướm của chàng
trai khoái nhai chewinggum chờ đào
ở một ngă ba kia. Mà rồi họ
cũng đă chia tay. Cả ba chúng tôi
ba đứa đều ba ngă. Như đường đời
vạn lối. Lối nào rồi cũng chỉ thấy
một-chút-hắn ở người đàn ông này
và có thể nhiều-chút-hắn-hơn ở
người đàn ông kia. Nhưng ở ngă ba
ngă tư ngă năm hay ngă sáu. Ở
đâu th́ người đàn ông ấy cũng không
là hắn. Không thể là hắn, đă lẩn
khuất nơi một ngă ba đời. Mây trắng.


NGUYỄN THỊ THANH B̀NH


Home