NGUYỄN LƯƠNG BA
Tiểu Sử


Nguyễn Lương Ba
Nguyễn Lương Ba, 2004Sinh năm 1944 tại lng Nam Trung, huyện Ph Vang, tỉnh Thừa Thin.

Theo học Đại Học Văn Khoa Huế. Đại Học Sư Phạm Đ Lạt (Kha đo tạo Gio Sư Trung học La San)

Chủ trương tạp ch Hnh Động (cng với Tn thất Lập, Nguyễn ph Yn, L văn Ngăn, Trần văn Ha) (1967)

Đ in Roneo:

Tập truyện: Nhật K Dưới Hầm Tr
Tập thơ: Người C Đơn( in chung với Nguyễn ph Yn). Bt hiệu Nguyễn phn Ng

Hiện định cư tại tiểu bang Texas, USA.


Home