TỰ THỦ
(Trích đoạn diễn văn...)
Nguyễn Hoài Phương... Nếu tự thủ không phải là tử
thủ, tức là không có giết ai,
không có chết ai, không có ảnh
hưởng ǵ đến ḥa b́nh thế giới,

không có làm mất ổn định khu
vực, không có đe dọa an ninh
quốc gia, không làm rối loạn trật
tự an toàn xă hội, không vi

phạm luật lệ, không vi phạm đạo
đức, không coi thường lễ giáo, không
coi nhẹ thuần phong mỹ tục, không
tổn thất t́nh cảm gia đ́nh, lối

xóm, khu phố, không ảnh hưởng ǵ
đến t́nh cảm bạn bè, đồng chí
đồng đội, đồng hương, đồng khói, đồng
tuế, đồng niên, đồng nghiệp, đồng sự,

không làm mất ḷng cấp trên, cấp
dưới, không làm mất danh dự... cũng
không phải hy sinh, không phải cố
gắng, không phải khó nhọc, vất vả

ǵ...nếu chỉ có chút ít tưởng
tượng, chỉ có vui vẻ, chỉ có
hạnh phúc, sung sướng, thậm chí là
hạnh phúc, sung sướng tột độ... th́

tại sao lại không thể tự thủ.
Có người nhiều, có người ít nhưng
ai cũng đă có lần tự thủ.
Chẳng ai cấm việc tự thủ, chẳng

ai lên án, bài xích, chẳng ai
chống đối việc tự thủ. Không là
ǵ song tự thủ cũng thành phong
trào và mặc dù là những phong

trào tự phát, kín đáo th́ nó
vẫn có sức mạnh như những đợt
sóng ngầm. Mặc dù ai cũng tự
thủ nhưng chẳng ai biết ai tự

thủ. Mặc dù có thể trở thành
công khai nhưng chẳng ai muốn công
khai việc tự thủ. C̣n phải nghiên
cứu rất nhiều về tự thủ nhưng

có lẽ trước, trong và sau thời
gian đó, có lẽ măi măi tự
thủ vẫn chỉ là những việc của
đêm tối, kín đáo, đơn độc, những

việc được tiến hành trong chăn, trong
buồng, trong văn pḥng và phần nhiều
là trong toilet, chẳng cần trang
bị ǵ nhiều, chỉ cần có chút

xíu ham muốn, chút xíu tưởng tượng
là người ta có thể tự thủ.
Chẳng ai bắt buộc, chẳng ai thúc
ép, cũng chẳng cần ai khuyến khích,

song đă là tự thủ th́ cứ
tin tưởng là nó phát triển một
cách tự nhiên, đến tổng thống, tổng
trưởng, đến cả các đức giáo hoàng,

giáo chủ, các các vị lănh tụ
tối cao trên mọi phương diện vật
chất cũng như tinh thần th́ cũng
phải tự thủ. Tự thủ là

tự thủ. Tự thủ không phải là
tử thủ. Tự thủ cũng không phải
là tự phụ, không phải là tự
cao, tự đại và do đó cũng

không cần phải tự hào một cách
QUÁ ĐÁNG.

@

NGUYỄN HOÀI PHƯƠNG


Home