TR̉ CHƠI
Nguyễn Hoài Phương

Tṛ Chơi
Giọng Đọc: Trần Lệ ThủyNgười trưởng tṛ vẽ lên tấm bảng
đen những ngôi sao, lấy phấn tô
cho chúng đậm lên rồi hỏi: đây
là ai, ông ta hy vọng có

ai đó trong đám đông sẽ trả
lời đây là ai, song chẳng có
ai trả lời, chẳng ai muốn tự
nhận ḿnh là sao, cũng chẳng ai

muốn thừa nhận người khác là sao,
để rồi cho măi đến lúc cuối
cùng, chẳng một ngôi sao nào có
người sở hữu để người trưởng tṛ

phải xóa tất cả đi với một
câu than văn rằng nếu có ngôi
sao này th́ cũng có những ngôi
sao khác, song v́ chẳng có ai

trong chúng ta muốn, nên chẳng có
ngôi sao này th́ cũng chẳng có
ngôi sao nào khác và bầu trời
của chúng ta từ nay sẽ không

trăng không sao tức là một bầu
trời đen ng̣m, đen như tấm bảng
đen này, thôi tôi tuyên bố tṛ
chơi của chúng ta kết thúc từ

lúc này, ông ta cũng tâm sự,
thú thực nhiều lúc tôi cứ nghĩ
bầu trời của chúng ta phải là
một bầu trời lấp lánh đầy những

ngôi sao sáng nhưng rất tiếc sự
thực th́ lại không phải vậy, rất
tiếc.

NGUYỄN HOÀI PHƯƠNG
05/16/2005


Home