A MEN
Nguyễn Hoài Phương

AMen
Giọng Đọc: Giọt Mưa Tímôm sầu ôm hận cũng chẳng được
cái ǵ mà không ôm sầu ôm
hận cũng chẳng mất cái ǵ đằng
nào th́ những con chim con cu


con c̣ của các con cũng bị
nhốt trong lồng rồi gây thù gây
oán cũng chẳng được cái ǵ mà
không gây thù gây oán cũng chẳng

mất cái ǵ đằng nào th́ những
con chim con cu con c̣ của
các con cũng không thể muốn bay
đi đâu th́ bay rồi rầu rầu

rĩ rĩ buồn bă cũng chẳng được
cái ǵ mà không rầu rầu rĩ
rĩ buồn bă cũng chẳng mất cái
ǵ đằng nào th́ những con chim

con cu con c̣ của các con
cũng không thể muốn hót cái ǵ
th́ hót rồi vậy th́ tội ǵ
mà các con phải ôm sầu ôm

hận tội ǵ mà các con phải
gây thù gây oán tội ǵ mà
các con phải rầu rầu rĩ rĩ
buồn bă tội ǵ mà các con

phải thế không cần bay cần hót
trong lồng th́ các con cũng c̣n
khối việc khác để làm cơ mà
các con thử nghĩ lại mà xem...

Thế! A men!

NGUYỄN HOÀI PHƯƠNG
07262004


Home