SNG TỬ THẦN
Nguyễn Đăng TuấnNgn ngn người chết tức tưởi trong
pht giy, ngọn sng tử thần vi
dập, cuồn cuộn, tro cuốn ht sng
tử thần ngn ngn người chết xc

tri lnh đnh. Sng tử thần ngập
hồn tan, pht chốc ni lửa phun
ngầm tia phn thạch. Tai họa trần
thế ngập lụt khắp nơi. Sng tử

thần cướp đi mạng sống. Ni lửa
ngầm từ vực Ấn Độ Dương, động
đất từ đy biển đại dương, động
đất dng sng tử thần ngập cuốn

ngn ngn người pht chốc la trần.
Sng tử thần. Ngọn sng tử thần.
Pht chốc tiu tan, đời người tan
tc.

NGUYỄN ĐĂNG TUẤN
ngy 28 thng 12 năm 2004


Home