CORPSE
TỬ THI
Translated by J. Do Vinh
Nguyễn Đăng Thường

CORPSE

Translated by J. Do Vinh

i don't write poetry because i am sad: i am sad
because i write poetry -- with me, once
a poem has been written it is a corpse and
to publish it is to mummify -- the poet -- but
i am a murderer of words a mass
murderer of verses -- the poet has left his ivory
tower and entered the desert -- there is no corner
left anymore for the poet to come
and go -- so why do i still write poetry? – am i
like sisyphus rolling the stone? --
name: not yet -- date and place of birth:
anytime and anywhere.

TỬ THI

Nguyễn Đăng Thường

tôi không làm thơ v́ buồn: tôi buồn
v́ làm thơ -- với tôi, thơ làm xong
là xác chết thơ đăng báo là xác
ướp -- thi sĩ -- nhưng tôi chỉ là keœ
giết chữ thậm chí keœ giết thơ hàng
loạt -- thi sĩ đă rời đỉnh boœ tháp
xuống đường vào sa mạc -- chẳng c̣n xó
xỉnh nào để cho người thơ hôm nay
tới -- mà sao tôi c̣n làm thơ ? -- tôi
làm thơ như sisyphe lăn taœng đá? --
tên tuổi: chưa có - ngày và nơi sinh:
bất cứ lúc nào bất cứ ơœ đâụ

Translated by J. DO VINH

NGUYỄN ĐĂNG THƯỜNG


Home